Oceňovanie nehnuteľností

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 1 Priemer: 5]
URČOVANIE VŠEOBECNEJ HODNOTY STAVIEB A NEHNUTEĽNOSTÍ

Oceňovanie nehnuteľností a stanovovanie ich všeobecnej hodnoty prebieha vo viacerých krokoch. Odhadca nehnuteľností odhaduje všeobecnú, východiskovú, technickú a výnosovú hodnotu stavieb a iných nehnuteľností, pričom pre účely znaleckého oceňovania je stavbou stavebná konštrukcia, ktorá vznikne kombináciou stavebnej práce a stavebných prvkov.

Znalecký posudok môže byť vypracovaný aj pre cesty, letiskové dráhy, golfové ihriská, rozvody energií apod. Všetky tieto sa radia medzi inžinierske stavby, bytové a nebytové budovy medzi pozemné stavby, podobne ako podzemné sklady.

Aby sa objekt mohol nazývať stavbou, musí dôjsť k úprave podkladu, na ktorú bude stavba osadená alebo musí byť stavba pevne spojená so zemou, napríklad súčiastkami o inú konštrukciu, pevným základom, pripevnením na jestvujúce siete, prípadne môže byť umiestnená pod zemou.

Spôsob osadenia stavby vplýva aj na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti a je súčasťou jej výpočtu pre znalecký posudok.

V niektorých prípadoch ministerstvo alebo ním poverený orgán určuje podmienky pre zoznam znalcov, z ktorého musí byť vybraný konkrétny znalec, ktorý môže vykonať špecifické ohodnotenie nehnuteľností a ktorou metódou má byť odhad nehnuteľnosti robený, keď sa jedná o verejné nehnuteľnosti.

ČÍTAŤ VIAC


Pre pochopenie pojmov, ktoré sú pri znaleckej činnosti využívané, uvádzame ich stručné vysvetlenie.


  1. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je výsledný, znaleckým skúmaním objektivizovaný, odhad nehnuteľnosti. Je to odhad najpravdepodobnejšej hodnoty oceňovanej nehnuteľnosti v čase hodnotenia, ktorú by pri poctivom predaji mali kupujúci a predávajúci dosiahnuť za predpokladu, že predajná cena nehnuteľnosti nie je ovplyvnená nekalým motívom. Znalci v prípade nekalých motívov riskujú odobratie preukazu znalca a zoznam znalcov ich môže vyškrtnúť zo svojich radov.


  1. Východiskovou hodnotou stavieb znalci vyjadrujú odhad ceny bez dane z pridanej hodnoty, za ktorú by bolo možné oceňovanú nehnuteľnosť postaviť v čase jej hodnotenia.


  1. Technická hodnota stavby je rovná východiskovej hodnote vypočítanej odhadcom nehnuteľnosti zníženej o výšku amortizácie.


  1. Pri výpočte výnosovej hodnoty nehnuteľnosti znalec odhaduje, aká je súčasná hodnota budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti, v prípade, že bude nehnuteľnosť prenajímaná. Konečnú hodnotu ovplyvňuje riziková sadzba, o ktorú znalec výnosovú hodnotu znižuje.


 


Metódy stanovovania hodnoty nehnuteľnosti


 


Pri stanovení všeobecnej hodnoty stavieb a iných nehnuteľností sa používajú 4 základné metódy. Znalec rozhoduje, ktorú metódu v znaleckom posudku využije a svoje rozhodnutie zdôvodní. Na oceňovanie nehnuteľností ma možnosť použiť aj viacero metód, avšak podľa účelu, pre ktorú sa ohodnotenie nehnuteľností vypracováva, je vybratá hodnota vypočítaná najrelevantnejšou metódou.


  1. Metóda polohovej diferenciácie je najpoužívanejšou metódou, ktorou znalci používajú na oceňovanie nehnuteľností. Odhad nehnuteľnosti vypočítajú tak, že technickú hodnotu stavby upravia o koeficient polohovej diferenciácie. Ten v sebe zahŕňa viacero samostatných koeficientov, ktorých hodnoty vychádzajú zo stanovených tabuliek. Je povinnou metódou pri určovaní všeobecnej hodnoty stavieb a nehnuteľností nemocníc a zdravotníckych zariadení.

 2. Porovnávacia metóda využíva pri hodnotení stavby či na ohodnotenie nehnuteľností podobné nehnuteľnosti vzhľadom na lokalitu, rozlohu, stav apod. Je podobne ako metóda polohovej diferenciácie veľmi využívanou a pre výpočet čo najobjektívnejšej hodnoty znalci využívajú aktuálne dokumenty ako napríklad kúpno-predajné zmluvy, z čoho logicky vyplýva, že táto metóda je relevantná pre nehnuteľnosti, pri ktorých len nedávno nastala zmena vo vlastníctve.


  1. Výnosová metóda je používaná pre oceňovanie nehnuteľností, v tomto prípade špeciálne pozemkov a to za predpokladu, že sú vhodné na získavanie výnosov z ich prenájmu.


  1. Kombinovaná metóda je metóda, ktorá je priemerom výnosovej a technickej hodnoty nehnuteľnosti. Z uvedeného je jasné, že znalci používajú pre účely znaleckého posudku túto metódu v prípade, že je nehnuteľnosť schopná majiteľovi vytvárať výnosy formou prenájmu. Ohodnotenie nehnuteľností touto metódou má význam napríklad v prípade prezentácie projektu pred potenciálnymi investormi.


Technická hodnota stavieb (TH)


V prípade, že znalci robia odhad nehnuteľnosti, ktorá podlieha opotrebeniu, počítajú jej tzv. technickú hodnotu. Odhadca nehnuteľnosti očistí východiskovú hodnotu nehnuteľnosti o výšku amortizácie.


 


Výpočet východiskovej hodnoty (VH)


Pre ohodnotenie nehnuteľností sa používajú tzv. rozpočtové ukazovatele, pričom: • musí ich byť možné jednoznačne identifikovať a to:

  • názvom

  • zatriedením do číselníka podľa klasifikácie stavieb

  • jednotkovou hodnotou určenou na základe verejne vydávaných katalógov určených ministerstvom, z ktorého bol rozpočtový ukazovateľ vybraný alebo vytvorený. Jednotkovú hodnotu znalci upravujú preskúmateľným spôsobom na základe vlastností oceňovanej stavby. Určujúcimi vlastnosťami sú najčastejšie:

   • výška podlaží

   • plocha podlaží

   • zastavanosť objektu

   • obostavaný priestor objektu

   • vybavenosť objektu,

   • konštrukčno-materiálová charakteristika a pod.)


Pre korektné ohodnotenie nehnuteľností je nevyhnutné, aby znalec jednotkovú hodnotu prepočítal do cenovej úrovne aktuálnej k termínu, ku ktorému sa odhad nehnuteľnosti robí.


 


Výpočet východiskovej hodnoty


 


VH = (RU x kCU x kV x kZP x kVP x kK x kM ) x M, znalci ju stanovujú v eur.


 


RU – rozpočtový ukazovateľ


Rozpočtové ukazovatele sú stanovené tvorbou rozpočtového ukazovateľa na mernú jednotku hodnoteného objektu podľa katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom alebo hodnoty základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku porovnateľného objektu z katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom. Porovnateľný objekt pre oceňovanie nehnuteľností (rozpočtového ukazovateľa) sa vykoná podľa zatriedenia hodnoteného objektu do číselníka príslušnej klasifikácie stavieb, na základe ktorej bol použitý katalóg rozpočtových ukazovateľov zostavený. Ak ide o objekt, ktorý nie je uvedený v katalógoch, hodnotu základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku stavebného objektu znalec stanoví podľa dostupnej  cenovej kalkulácie (ponukový rozpočet) alebo na základe obstarávacích nákladov. Takto tovrený znalecký posudok je tiež plne akceptovateľný a uznaný.


 


kCU – koeficient  vývoja cien


Ak sa odhad nehnuteľnosti robí v rozdielnom čase od času, kedy bol zostavený rozpočtový ukazovateľ porovnateľného objektu, znalci nehnuteľností pri výpočte východiskovej hodnoty použijú aj koeficient vývoja cien. Určujú ho pomocou verejne publikovaných indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov v stavebníctve vydávaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky po jednotlivých štvrťrokoch pre odbor stavebníctvo ako celok. Ak neboli k termínu ohodnotenia aktuálne indexy verejne publikované, znalec použije posledné zverejnené.


 


kV – koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu


Oceňovanie nehnuteľností musí reagovať aj na rozdielne konštrukcie a vybavenie medzi porovnateľným a hodnoteným objektom. Pre vyjadrenie tohto rozdielu znalci využívajú práve koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu, ktorý sa vypočíta podľa vzťahu:


 


 


kSi – koeficient štandardu i-tej konštrukcie alebo vybavenia vyjadruje štandardný, nadštandardný alebo podštandardný vzťah hodnotenej nehnuteľnosti ku porovnateľnej. V prípade, ak sa v cenových podieloch porovnateľného objektu uvedených v katalógoch rozpočtových ukazovateľov nachádza konštrukcia alebo vybavenie, ktoré sa na hodnotenom objekte nevyskytuje, koeficient sa rovná nule, ak sa na porovnateľnom objekte nachádza konštrukcia či vybavenie, ktoré sa na hodnotenej nenachádza. Koeficient má hodnotu menšiu ako 1, ak sú vybavenie alebo konštrukcia hodnoteného objektu podštandardné, väčšia ako 1 ak sú nadštandardné. Pri určovaní koeficientu sa zohľadňuje aj podiel hodnotenej konštrukcie alebo vybavenia na stavbe ako celku.


 


cpi – ukazovateľ, ktorý zohľadňuje cenový podiel i-tej konštrukcie alebo vybavenia vybraného porovnateľného objektu uvedený v katalógoch rozpočtových ukazovateľov,


 


cpnj – cenový podiel j-tej konštrukcie alebo vybavenia. Ak je výber porovnateľného objektu oproti hodnotenému objektu zhodný, koeficient sa rovná 1. Ak znalec zistí, že konštrukcia alebo vybavenie hodnoteného objektu sú navyše v porovnaní s cenovými podielmi porovnateľného objektu uvedených v katalógoch rozpočtových ukazovateľov, stanoví hodnotu väčšiu ako 1. Koeficient je tiež možné v zdôvodniteľných prípadoch určiť odborným odhadom.


 


kZP – koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby


Oceňovanie nehnuteľností, ktoré robia znalci a na základe ktorého je tvorený každý znalecký posudok je závislé aj na zastavanej plochy hodnotenej stavby. jej vplyv vyjadruje vo vzorci koeficient zastavanej plochy. Na výpočet koeficientu odhadca nehnuteľností použije katalóg rozpočtových ukazovateľov. Priemerná zastavaná plocha sa vypočíta ako aritmetický priemer zastavaných plôch všetkých podlaží v stavbe.


 


kVP – koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby


Je vyjadrením rozdielu cien konštrukcií a vybavenia závislých od konštrukčnej výšky v porovnaní s priemernou konštrukčnou výškou hodnotenej a porovnateľnej stavby. Za hodnotu priemernej konštrukčnej výšky znalci berú vážený priemer konštrukčných výšok všetkých podlaží stavby alebo jej časti. Ako váha sa použije veľkosť zastavanej plochy príslušného podlažia.


 


kK – koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky


Ak nebol rozdiel ceny, ktorý vznikol z rozdielnosti použitého materiálu nosnej konštrukcie stavby, zohľadnený už v  koeficiente vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu, znalec ho zohľadní v kK. Hodnotu rovnú 1 dosiahne hodnotený objekt, ak je jeho konštrukčno-materiálová charakteristika zhodná s tými, ktoré sú použité pri porovnateľnom objekte.


 


kM – koeficient vyjadrujúci územný vplyv


Vďaka nemu je možné vyjadriť rozdiel v nákladoch na výstavbu z dôvodu dopravnej dostupnosti a vzdialenosti, možnosti vybavenia staveniska a pod.


 


M – počet merných jednotiek. • Vychádza z technickej normy, na základe ktorej je vytvorený určený rozpočtový ukazovateľ a určuje počet merných jednotiek objektu, ktorý je predmetom hodnotenia.


 


Ak je robený znalecký posudok pre stavby, ktoré obsahujú aj časti konštrukčne či účelom využitia výrazne sa líšiace od hlavného typu konštrukcie a hlavného účelu ( napríklad bytové domy s obchodnými prevádzkami, výrobné haly s kanceláriami, priemyselné budovy s administratívnymi prístavbami atď) východisková hodnota sa môže vypočítať ako súčet ohodnotení jednotlivých častí.


Pri vodorovnom delení sa obstavaný priestor základov a strechy, t. j. spoločných častí stavby, rozdelí podľa pomerov obstavaného priestoru vrchnej stavby jednotlivých častí.


Obdobným spôsobom znalci postupujú aj pri vstavbách v halových objektoch. Obstavaný priestor vstavby nezmenšuje celkový obstavaný priestor stavby. V koeficiente vybavenosti stavby sa nezohľadňuje vybavenie vstavby a naopak.


Ak sa jedná o časť stavby, ktorá nemá výrazný podiel na celkovej stavbe, ohodnotenie nehnuteľností sa vykonáva podľa prevažujúcich častí.


Koeficienty vplyvu zastavanej plochy a vplyvu výšky podlaží znalci nehnuteľností štandardne nepoužívajú pri odhade nehnuteľností, akými sú napríklad bytové domy či inžinierske stavby.


 


Nedokončené a poškodené stavby


Nadstavby, prístavby a rozostavané stavby, ktoré sú v období medzi začiatkom výstavby a vydaním kolaudačného rozhodnutia, znalci označujú pojmom nedokončené stavby. Medzi nedokončené stavby sa radia tiež stavby, na ktorých sa vykonáva rekonštrukcia a modernizácia. Začiatkom výstavby sa podľa stavebného zákona rozumie fyzické začatie stavebných prác na hodnotenom objekte. Oceňovanie nehnuteľností, ktoré sú v katastri zapísané ako rozostavané, sa často využíva pre účely postupného čerpania úveru. Znalci znalecký posudok robia podobným spôsobom ako v prípade dokončených nehnuteľností. Ak sa s výstavbou stavby ešte nezačalo, jej východisková hodnota sa nepočíta. Východisková hodnota nedokončenej stavby sa vypočíta podľa stavebným úradom overenej projektovej dokumentácie, t.j. podľa východiskovej hodnoty dokončenej stavby, s tým, že sa odráta časť nedokončených a nevyhotovených konštrukcií a vybavení podľa ich pomerného percentuálneho zastúpenia na celej stavbe.


Rovnakým spôsobom znalci postupujú, aj keď sa jedná o odhad nehnuteľnosti poškodenej stavby. Poškodením nie je fyzické ani morálne starnutie jednotlivých konštrukcií alebo vybavení, ani dôsledok zanedbanej údržby hodnoteného objektu.


 


C.2 Postup výpočtu hodnoty vyjadrujúcej opotrebenie stavby (HO) a výpočtu technického stavu stavby (TS)


 


Ďalším vzorcom, ktorý bežne znalecký posudok obsahue, je vzorec pre výpočet technického stavu stavby, vyjadrený v percentách:


TS = 100 – O [%],


kde


„O“ vyjadruje opotrebenie stavby. Opotrebenie stavby vyjadruje znehodnotenie technického stavu stavby v závislosti od predpokladanej životnosti stavby, spôsobu jej užívania a údržby a v závislosti od veku stavby. Znalci vyjadrujú opotrebenie v percentách a počítajú ho lineárnou alebo analytickou metódou, pričom používajú nasledovné názvoslovie:


 


Vek stavby (V) – rozdiel roku, ku ktorému znalec odhad nehnuteľnosti vykonáva, a roku, v ktorom bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Ak došlo k užívaniu stavby skôr, jej vek je počítaný spôsobom, že od roku, ku ktorému sa oceňovanie nehnuteľností vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne stavba začala užívať. V prípade, že týmto spôsobom nie je možné zistiť vek stavby a nie je možné ho určiť ani na základe iných dokladov, určí sa zdôvodneným odborným odhadom.


 


Základná životnosť stavby (ZZ) – predpokladaná životnosť daného typu stavieb v rokoch, v závislosti od ich konštrukčno-materiálového riešenia a klasifikačného zatriedenie.


 


Životnosť stavby (Z) – celková predpokladaná životnosť stavby pri bežnej údržbe od jej vzniku až do úplného zániku. Životnosť stavby určuje znalec na základe jej konštrukčno-materiálového riešenia, technického stavu, vykonávanej údržby a spôsobu a intenzity užívania. Pre znalecký odhad nehnuteľnosti je jej vypočítaná životnosť veľmi významná. Udáva sa v rokoch..


 


Výpočet opotrebenia nadstavieb, prístavieb a samostatne ohodnocovaných častí stavby pri lineárnej metóde sa vykonáva individuálne za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, ale ukončenie predpokladanej životnosti znalec určí vždy pre celú stavbu k rovnakému roku. Váženým priemerom opotrebení jednotlivých častí stavby môže znalec pri lineárnej metóde vypočítať celkové opotrebenie stavby, kde váhou je merná jednotka použitá pri výpočte východiskovej hodnoty.


 


Opotrebenie nedokončených stavieb určí znalec odborným odhadom.


Položky označené hviezdičkou (*) sú potrebné.

 

Kontakt

Položky označené hviezdičkou (*) sú potrebné.

error: Obsah je chránený