Priemerné hodnotenie
[Spolu: 0 Priemer: 0]
c

ZNALECKÝ POSUDOK

Znalecký posudok je potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou a predajom, úverovaním, ručením a podobne. Je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, konkrétneho domu či bytu, podnikateľského objektu aj pozemku. Okrem toho predstavuje pre  majiteľa užitočný zdroj profesionálnych informácií, ktoré sa k danej nehnuteľnosti vzťahujú.

Pri jeho vypracovaní musia byť dodržané príslušné zákony a vyhlášky.

 

Vypracovať ho môže výlučne  odborník – expert zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

  

Znalecký posudok nehnuteľnosti musí obsahovať:

– výpočet technickej hodnoty

– stanovenie všeobecnej hodnoty

– povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľností (list vlastníctva a katastrálnu mapu)

– doklad o veku stavby

– zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti

– fotodokumentáciu.

 

Stanovenie  všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vychádza z údajov technického charakteru samotnej stavby, kde patrí vek, výmera, opotrebenie, technický stav či rozostavanosť, ďalej z údajov o príslušenstve a údajov o pozemku.

– Všeobecná hodnota rezidenčných nehnuteľností (určených na bývanie) sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie, ktorá zohľadňuje najmä vplyv polohy (poloha nehnuteľnosti vo vzťahu k centru mesta, doprava v okolí a prevládajúca zástavba, skladba obyvateľstva v mieste stavby)

– Všeobecná hodnota ne-rezidenčnej (komerčnej) nehnuteľnosti sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie a zároveň aj kombinovanou metódou (kombinácia technickej a výnosovej hodnoty).

 

Ako sa určuje cena za znalecký posudok

Na základe objednávky zadávateľa znaleckého posudku (ktorým môže byť majiteľ nehnuteľnosti, kupujúci, prípadne iná osoba) sa vypracováva znalecký posudok, a to za účelom financovania nehnuteľnosti (kúpa, výstavba, rekonštrukcia, refinancovanie hypotéky…) prostredníctvom hypotekárneho úveru.

Do konečnej ceny znaleckého posudku vstupuje niekoľko faktorov a cena za znalecký posudok pre potreby zabezpečenia hypotekárneho úveru nehnuteľnosťou sa pohybuje v závislosti od typu nehnuteľnosti a miesta kde sa nachádza.

 

Dokumenty, ktoré sú potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku:

Od kvality dodaných podkladov závisí odborná stránka znaleckého posudku. Preto je potrebné, aby mal znalec k dispozícii všetky relevantné dokumenty. Ich rozsah a typ závisí od toho, čo je konkrétnym predmetom znaleckého posudku.

  • Znalecký posudok vypracovaný našimi znalcami je akceptovaný všetkými bankami.
  • U nás Vám ponúkame možnosť kvalifikovane vypracovať znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom území Slovenska

Zaujali sme vás?
Kontaktujte nás:


Položky označené hviezdičkou (*) sú potrebné.

Kontakt

Položky označené hviezdičkou (*) sú potrebné.