[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”Riadok”][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_blurb admin_label=”Nadpis” title=”Znalectvo” url_new_window=”off” use_icon=”on” font_icon=”%%79%%” icon_color=”#e02b20″ use_circle=”off” circle_color=”#7EBEC5″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#7EBEC5″ icon_placement=”left” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”25″ header_text_color=”#e02b20″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” header_font=”|on||on|” saved_tabs=”all”] [/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Riadok”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_toggle admin_label=”Znalec” title=”Znalec” open=”off” title_text_color=”#000000″ body_text_color=”#000000″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_font_size=”20″ body_font_size=”16″ /][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Znalec je zapísaný v zozname znalcov Slovenskej republiky a vypracováva znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom jej území. Ak vypracuje znalecký posudok znalec našej spoločnosti, máte záruku, že bude akceptovaný všetkými bankami.

Znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností vypracováva znalecký posudok konkrétneho domu, bytu, pozemku či podnikateľského objektu pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom (hypotékou), ručením a podobne.

 

Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť:

 • osobne ak ide o fyzickú osobu (to neplatí len ak osobitný predpis ustanovuje inak)
 • na vysokej odbornej úrovni
 • riadne a v určenej lehote,
 • účelne a hospodárne
 • nestranne a s ohľadom na zachovanie etických zásad.

Povinnosťou znalca je byť poistený za zodpovednosť z výkonu činnosti znalca

 

Znalec musí byť zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak:

 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný,
 • získal vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • skončil osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti znalca
 • vykonáva prax v odbore v trvaní najmenej sedem rokov,
 • zložil skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis, a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť
 • úspešne skončil špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, ktoré je: doprava cestná, ekonómia a manažment, elektronické komunikácie, elektrotechnika, lesníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, strojárstvo,
 • má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,
 • nebol v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutý zo zoznamu znalcov, alebo mu nebol uložený zákaz výkonu činnosti,
 • zložil sľub.
[/et_pb_text][et_pb_toggle admin_label=”Ako si vybrať vhodného znalca” title=”Ako si vybrať vhodného znalca” open=”off” title_text_color=”#000000″ body_text_color=”#000000″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_font_size=”20″ body_font_size=”16″ /][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Čo Vám musí znalec poskytnúť?

Ktorý znalec je najvhodnejší práve vo Vašom prípade?

Čo musíte vedieť o znalcoch, ak si chcete vybrať toho správneho:

 

 • znalec je v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony
 • je zapísaný v zozname znalcov
 • vopred Vás oboznámi s nákladmi za vypracovanie znaleckého posudku
 • dodržiava termíny, posudok vypracuje do doby požadovanej klientom
 • poskytuje klientovi poradenstvo pri odborných témach
 • obhliadku nehnuteľnosti realizuje po korektnej dohode s klientom
 • znalecký posudok vypracuje podľa požiadaviek konkrétnej banky
 • a preto banka akceptuje ním vypracované znalecké posudky
 • je aktívny v regióne kde sa má posudok realizovať
 • komunikuje s klientom jasne, zrozumiteľne a s úctou
[/et_pb_text][et_pb_toggle admin_label=”Znalecká činnosť” title=”Znalecká činnosť” open=”off” title_text_color=”#000000″ body_text_color=”#000000″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_font_size=”20″ body_font_size=”16″ /][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004  znalcami pre zadávateľa.

Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä:

 • znalecký posudok a jeho doplnok,
 • odborné stanovisko alebo potvrdenie
 • a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

 

Legislatíva:

 • Zbierka zákonov č. 382/2004 –zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zbierka zákonov č. 490/2004 –VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zbierka zákonov č. 491/2004VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
[/et_pb_text][et_pb_toggle admin_label=”Znalecký posudok” title=”Znalecký posudok” open=”off” title_text_color=”#000000″ body_text_color=”#000000″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_font_size=”20″ body_font_size=”16″ /][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Znalecký posudok je potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou a predajom, úverovaním, ručením a podobne. Je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, konkrétneho domu či bytu, podnikateľského objektu aj pozemku. Okrem toho predstavuje pre  majiteľa užitočný zdroj profesionálnych informácií, ktoré sa k danej nehnuteľnosti vzťahujú.

Pri jeho vypracovaní musia byť dodržané príslušné zákony a vyhlášky.

 

Vypracovať ho môže výlučne  odborník – expert zapísaný v zozname znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

  

Znalecký posudok nehnuteľnosti musí obsahovať:

– výpočet technickej hodnoty

– stanovenie všeobecnej hodnoty

– povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľností (list vlastníctva a katastrálnu mapu)

– doklad o veku stavby

– zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti

– fotodokumentáciu.

 

Stanovenie  všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vychádza z údajov technického charakteru samotnej stavby, kde patrí vek, výmera, opotrebenie, technický stav či rozostavanosť, ďalej z údajov o príslušenstve a údajov o pozemku.

– Všeobecná hodnota rezidenčných nehnuteľností (určených na bývanie) sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie, ktorá zohľadňuje najmä vplyv polohy (poloha nehnuteľnosti vo vzťahu k centru mesta, doprava v okolí a prevládajúca zástavba, skladba obyvateľstva v mieste stavby)

– Všeobecná hodnota ne-rezidenčnej (komerčnej) nehnuteľnosti sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie a zároveň aj kombinovanou metódou (kombinácia technickej a výnosovej hodnoty).

 

Ako sa určuje cena za znalecký posudok

Na základe objednávky zadávateľa znaleckého posudku (ktorým môže byť majiteľ nehnuteľnosti, kupujúci, prípadne iná osoba) sa vypracováva znalecký posudok, a to za účelom financovania nehnuteľnosti (kúpa, výstavba, rekonštrukcia, refinancovanie hypotéky…) prostredníctvom hypotekárneho úveru.

Do konečnej ceny znaleckého posudku vstupuje niekoľko faktorov a cena za znalecký posudok pre potreby zabezpečenia hypotekárneho úveru nehnuteľnosťou sa pohybuje v závislosti od typu nehnuteľnosti a miesta kde sa nachádza.

 

Dokumenty, ktoré sú potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku:

Od kvality dodaných podkladov závisí odborná stránka znaleckého posudku. Preto je potrebné, aby mal znalec k dispozícii všetky relevantné dokumenty. Ich rozsah a typ závisí od toho, čo je konkrétnym predmetom znaleckého posudku.

 • Znalecký posudok vypracovaný našimi znalcami je akceptovaný všetkými bankami.
 • U nás Vám ponúkame možnosť kvalifikovane vypracovať znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom území Slovenska
[/et_pb_text][et_pb_toggle admin_label=”Cena znaleckého posudku” title=”Cena znaleckého posudku” open=”off” title_text_color=”#000000″ body_text_color=”#000000″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_font_size=”20″ body_font_size=”16″ /][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Cena za vypracovanie znaleckého posudku nehnuteľnosti
Znalecký posudok sa dodáva na základe objednávky zadávateľa znaleckého posudku (väčšinou je ním majiteľ nehnuteľnosti, ale môže to byť aj kupujúci, prípadne iná osoba), ktorý rieši financovanie nehnuteľnosti (kúpu, predaj, výstavbu, rekonštrukciu, refinancovanie hypotéky…) prostredníctvom hypotéky. Cena za dodanie znaleckého posudku pre potreby zabezpečenia hypotéky nehnuteľnosťou sa pohybuje v závislosti od typu nehnuteľnosti a miesta kde sa nachádza.

[/et_pb_text][et_pb_toggle admin_label=”Banky a ich požiadavky” title=”Banky a ich požiadavky” open=”off” title_text_color=”#000000″ body_text_color=”#000000″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title_font_size=”20″ body_font_size=”16″ /][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Znalecký posudok vypracovaný našimi znalcami je akceptovaný všetkými bankami.
U nás Vám ponúkame možnosť kvalifikovane vypracovať znalecký posudok k nehnuteľnostiam na celom území Slovenska

Banky majú na znalecké posudky konkrétne požiadavky. Ak plánujete kúpiť nehnuteľnosť alebo rozmýšľate nad refinancovaním cez hypotekárny úver, banka (až na pár výnimiek) žiada predložiť znalecký posudok ako nevyhnutný dokument potrebný na posúdenie žiadosti.

Znalecký posudok si možno dať vypracovať ktorémukoľvek  znalcovi, ktorý je registrovaný v zozname znalcov. Vyberajte však dobre.

Veľmi dôležité je vopred zistiť,  či banka akceptuje posudky aj Vami vybraného znalca.

Niekedy sa totiž stáva, že banka neakceptuje sumu, na ktorú je nehnuteľnosť v konkrétnom znaleckom posudku ohodnotená alebo jednoducho znalecký posudok od daného znalca neuznáva.

Banky takto postupujú vtedy, ak nemajú s daným znalcom dobré skúsenosti a dostali už od neho párkrát znalecký posudok, ktorý bol nadhodnotený. Takže ak chcete ušetriť čas, ktorý budete musieť venovať hľadaniu nového znalca, zistite si vopred, či banka nemá práve s Vami vybraným znalcom problém. Ušetrí Vám to aj nemálo finančných prostriedkov, ktoré by ste museli vynaložiť na nový znalecký posudok, o ktorý Vás banka požiada.

 

Pre lepšiu názornosť uvádzame niekoľko bankových pravidiel, s ktorými sme sa počas svojej praxe stretli práve u bankových inštitúcií:

 

„Banka akceptuje znalecké posudky vypracované znalcami, ktorí majú povolenú činnosť na vykonávanie odhadov hodnoty nehnuteľností,“


„Banka akceptuje znalecký posudok od akéhokoľvek znalca. Eviduje však znalcov, u ktorých boli v minulosti nedostatky a týchto svojim klientom neodporúča, predovšetkým v prípade, ak klient ešte nemá vyhotovený posudok,“


„Banka každý dodaný posudok hodnotí podľa svojich interných pravidiel. V potrebnom prípade klientovi oznámi, že napriek uvedenej cene na posudku akceptuje nižšiu hodnotu nehnuteľnosti,“


„Banka je viazaná vlastným ohodnotením a má právo stanoviť hodnotu nehnuteľnosti podľa vlastných interných pravidiel.“

„V prípade zistenia neakceptovateľného posudku, ktorý nie je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou, má banka právo takýto znalecký posudok odmietnuť,

 

„Banka na základe interných predpisov zhodnotí vypracovaný znalecký posudok a ak je interná cena vyššia alebo nižšia, na výpočet maximálnej výšky úveru použije svoju prehodnotenú hodnotu nehnuteľnosti. Znalecký posudok nevracia,“

 

Okrem výdavkov za posudok a overenie, či banka bude akceptovať vyčíslenie odhadovanej ceny nehnuteľnosti, je potrebné dávať pozor aj na to, aby mal znalecký posudok všetky potrebné náležitosti:

„Znalecký posudok slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a tiež na zdokumentovanie jej aktuálneho technického stavu. Vypracováva sa pre rôzne účely, to znamená pre každý účel má znalecký posudok isté špecifiká. Posudok platí vždy len pre daný účel, pre ktorý je zhotovený.“

 

Dávajte pozor na  DÁTUMY. Znalecký posudok je platný pre určité časové obdobie, ktoré začína plynúť odo dňa, kedy bol vyhotovený. Pre Vás to znamená, že závery znaleckého posudku (teda hlavne stanovená všeobecná hodnota) nie je možné použiť na preukázanie hodnoty nehnuteľnosti nekonečne dlho.

Na všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti vplýva neustále množstvo faktorov, takže platnosť všeobecnej hodnoty a tým aj znaleckého posudku nemôže byť dlhá. Overte si preto, aký starý znalecký posudok akceptuje inštitúcia, pre ktorej potreby bol vypracovaný.

Najčastejšie sa táto doba pohybuje od jedného do troch rokov, ale sú aj banky, ktoré akceptujú znalecký posudok starý len 6 mesiacov.

Ak máte záujem porovnať si konkrétne požiadavky jednotlivých bánk, môžete ich nájsť na ich webových portáloch:

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

 

Potrebujete znalecký posudok od súdneho znalca?
Kontaktujte nás:
[contact-form-7 id=”164″ title=”Kontaktný formulár 1″] [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2195 Priemer: 4.8]