Znalecké posudky
rýchlo a profesionálne

Vyplňte dopytový formulár a my Vám zavoláme do 15minút*

72 hodín

Ste na správnom mieste, ak potrebujete znalecký posudok vypracovať rýchlo a profesionálne.

Náš posudok je univerzálny

Náš ZNALECKÝ POSUDOK AKCEPTUJÚ VŠETKY BANKY a finančné inštitúcie na Slovensku

Súdni znalci

Nájdete nás na CELOM ÚZEMÍ SLOVENSKA.

8
krajov
79
okresov
140
miest
2927
obcí

KDE NÁJDETE ZNALCA VO VAŠOM MESTE:

Všetky potrebné informácie sa dozviete kontaktovaním našej spoločnosti,

Rovnako si môžete vybrať znalca, ktorý je k Vám najbližšie, a to  podľa konkrétneho okresu:


BRATISLAVA
 – znalci pre hlavné mesto Bratislava a okresy Malacky, Pezinok, Senec
TRNAVA – znalci pre okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava
NITRA – znalci pre okresy Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce
TRENČÍN – znalci pre okresy Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín
BANSKÁ BYSTRICA – znalci pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
ŽILINA – znalci pre okresy Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina
KOŠICE  – znalci pre okresy Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
PREŠOV – znalci pre okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

dom, nehnuteľnosť, novostavba

Potrebujete znalecký posudok? Určite si ho dajte vypracovať u skúseného znalca. 

Len súdny znalec zaručí, že podklady, všetky skutočnosti a z nich plynúce závery v znaleckom posudku boli preskúmané na skutočne odbornej úrovni. A preto sa znalcom môže stať iba osoba, ktorá má mnohoročnú prax v danom odbore, zložené odborné skúšky a  celoživotne sa vzdeláva. Znalcom môže byť aj právnická osoba (označovaná ako znalecká organizácia alebo znalecký ústav), ktorá však musí združovať aspoň troch znalcov (fyzické osoby).

Znalecký posudok je dokument,  ktorý je výsledkom špecializovanej odbornej činnosti znalca v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Pri jeho vypracovaní musia byť dodržané príslušné zákony a vyhlášky a vypracovať ho môže výlučne odborník – expert, ktorý je zapísaný v zozname znalcov. Zoznam znalcov je vedený štátnymi orgánmi, konkrétne Ministerstvom spravodlivosti SR.

Naša spoločnosť vám poskytne znalcov s dlhoročnou praxou a relevantnými výsledkami v oblasti ohodnocovania nehnuteľností. Môžete nás osloviť z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, pôsobíme na celom jeho území – od východných hraníc až po tie západné.

znalec, znalecký posudok

Kde môžete znalecký posudok využiť:

 • v občianskoprávnom konaní
 • v obchodných vzťahoch
 • v trestnom konaní

Na základe našich bohatých skúsenosti vypracujeme posudky z odboru stavebníctva, a to hlavne  v prípadoch:

 • oceňovania za účelom úveru, leasingu, exekúcie, dražby, insolventného konania
 • majetkových vysporiadaní
 • nákupu, predaja a investovania do nehnuteľností
 • určenia výšky škôd pri poistných udalostiach, škôd spôsobených zamestnancom, obchodným partnerom a pod.

 

Znalecký posudok od Vás často vyžadujú:

 • súdy
 • finančné inštitúcie
 • banky
 • obecné a krajské úrady
 • exekútori, insolventní správcovia a likvidátori
 • advokáti a notári

 

Znalecký posudok obsahuje:

 • popis predmetnej nehnuteľnosti
 • výpočty požadovanými metódami
 • analýzu trhu
 • záverečnú sumarizáciu
 • povinné prílohy
 • znaleckú doložku znalca
 • podpis
 • pečiatku

 Okrem znaleckej činnosti vieme zabezpečiť aj prácu geodeta.

Čo je zoznam znalcov?

Jednou zo zodpovedností ministerstva spravodlivosti je aj tvorenie, vedenie a aktualizácia verejného zoznamu, kde sú zapísaní znalci s oprávnením vykonávať znaleckú činnosť, tvoriť znalecké posudky apod. Tento zoznam je pre bežného človeka, ale aj spoločnosti dôležitý a je základným a prvotným zdrojom, kde čerpať informácie o konkrétnej fyzickej či právnickej osobe, ktorá si hovorí znalec. Táto verejná listina sa všeobecne nazýva zoznam znalcov a obsahuje všetky informácie, ktoré znalci počas svojej znaleckej činnosti musia zverejňovať. Pri akejkoľvek zmene niektorého z údajov, sú znalci povinní ministerstvu túto zmenu ohlásiť v lehote 30 dní od zmeny. Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v elektronickej forme. To zabezpečuje sprístupnenie zoznamu verejnosti prostredníctvom elektronických zariadení na svojej internetovej stránke a jeho aktualizáciu súčasne s vykonanými zmenami v zozname. Vďaka elektronickej forme je možné znalcov vyhľadávať podľa odborov a odvetví, ako aj podľa osôb zapísaných v zozname. Tým jednoducho zadávatelia nájdu znalcov, ktorí vyhovujú danému odboru a z nich vyberú toho, kto je oprávnený požadované úkony, napríklad znalecké posudky vypracovať. Každý odbor a každé odvetvie má svoj vlastný číselný kód a zoznam znalcov ich má usporiadaných v abecednom poradí. Rozdelenie zoznamu na odbory a odvetvia určuje ministerstvo.

domy, vily, novostavby

Znalec zo zoznamu znalcov má preukaz znalca a prešiel prísnym procesom, kým ho ministerstvo do zoznamu zapísalo. Znalci sú v zozname vedení podľa abecedy a overením si, či zoznam znalcov eviduje vybraného znalca, či nie je zo zoznamu vyškrtnutý apod., si záujemca o znalecký posudok môže ušetriť čas aj peniaze. Znalecké posudky totiž inštitúcie akceptujú len od overených znalcov.

Každý znalec, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, má svoj osobný spis obsahujúci listiny týkajúce sa jeho osoby, vykonaných úkonov a záležitostí spojených s jeho profesným rastom.

Zoznam znalcov nehnuteľností obsahuje samostatný oddiel, v ktorom sú znalci zapísaní. Tento oddiel sa ďalej člení na odbory. Odbory majú ďalej svoje vlastné odvetvia. Z nich je teda možné zistiť či má znalec pre konkrétne odvetvie oprávnenie.

Oddiel zápisu znalcov sa člení na tri časti:

1.) znalci, ktorí vykonávajú činnosť ako fyzické osoby

2.) znalci, ktorí sú zapísaní ako znalecké organizácie

3.) znalci, ktorí sú zapísaní ako

V druhom a treťom prípade ide právnické osoby.

Aké informácie o znalcoch obsahuje zoznam znalcov?

V prípade, že ide o fyzickú osobu, v zozname majú znalci zapísané nasledovné údaje:

 • Akademický titul, meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Kontaktné údaje, najmä poštová a elektronická adresa či telefónne číslo, kde je možné znalca zastihnúť
 • Evidenčné číslo, pod ktorým podniká ako znalec
 • Adresu trvalého bydliska
 • Kontaktné údaje zamestnávateľa, v prípade, že je znalec zamestnaný
 • Dátum zápisu aj prípadného vyškrtnutia zo zoznamu znalcov
 • Informácie o poistení zodpovednosti voči tretím osobám spôsobené výkonom činnosti znalca
 • Identifikácia poisťovne, kde má znalec poistenie uzatvorené
 • Miesto výkonu znaleckej činnosti

Ak ide o zoznam znalcov so zapísanými právnickými osobami, tie sú zapísané ako znalecké organizácie alebo ústavy. V prvom prípade ide o právnickú osobu, ktorá pôsobí ako štandardný znalec, tvorí znalecké posudky, ohodnocovanie nehnuteľností apod. kým v prípade znaleckého ústavu ide o znaleckú činnosť, v ktorej plní funkciu ako znalec rezortného a metodického centra.

Zoznam znalcov právnických osôb obsahuje:

 • obchodné meno spoločnosti
 • sídlo spoločnosti
 • identifikačné číslo, ak ho znalec má pridelené
 • kontaktné údaje spoločnosti, najmä poštová a elektronická adresa či telefónne číslo, kde je možné znalca zastihnúť
 • údaje o osobe zodpovednej za výkon činnosti znalca (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, evidenčné číslo a pracovná pozícia v spoločnosti)
 • miesto výkonu znaleckej činnosti
 • názov poisťovne a platnosť poistenia zodpovednosti za škodu pre prípad vzniku poistnej udalosti z výkonu povolania označeného ako znalec
 • Deň zápisu do zoznamu znalcov
 • Deň vyškrtnutia zo zoznamu znalcov, ak k nemu došlo v posledných troch rokoch napríklad nekalými praktikami, keď pripravoval znalecký posudok, kvôli porušovaniu znaleckých štandardov pri oceňovaní nehnuteľností apod.
 • Sankcie, ak boli osobe udelené v súvislosti s výkonom znaleckej činnosti počas posledných troch rokov

znalec, klienti, dohoda, zmluva

Vznik a zánik odborov a odvetví v zozname znalcov

Ministerstvo spravodlivosti pridáva do zoznamu, alebo ruší zo zoznamu, odbory a odvetvia na základe písomnej požiadavky aspoň troch súdov alebo orgánov verejnej moci, alebo z vlastného podnetu.

Písomná požiadavka súdov alebo iných orgánov verejnej moci na vznik alebo zrušenie odborov alebo odvetví musí obsahovať názov a sídlo súdu alebo iného orgánu, ktorý požiadavku doručuje, názov odboru alebo odvetvia, ktorý má vzniknúť alebo sa zrušiť, dátum ku ktorému má dôjsť k vzniku alebo zániku odboru alebo odvetvia a odôvodnenie, prečo sa má takáto zmena v zozname znalcov vykonať.

Aby znalci, tlmočníci a prekladatelia pri výkone svojej činnosti nezasahovali do iného odboru alebo odvetvia, pri vzniku nových odboroch a odvetví je vymedzenie presný rozsah ich pôsobnosti.

Po vzniku alebo zániku odborov a odvetví ministerstvo posiela aktuálny zoznam znalcov poštou a elektronicky súdom a prokuratúram.

Ako prebieha zápis do zoznamu znalcov

Na zápis fyzickej aj právnickej osoby, keď sa jedná o zoznam znalcov, má ministerstvo 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis. Fyzická aj právnická osoba nemusí splniť podmienky pre zápis do zoznamu znalcov, ktoré uvádzame nižšie v prípadoch, keď:

1. zloží vyrovnávaciu skúšku, ktorou dokáže znalosť domácich predpisov a zákonov z oblasti znaleckej činnosti, z korektného oceňovania nehnuteľností tvoriaceho základ pre regulérne znalecké posudky

2. preukáže, že pôsobí ako znalec alebo má oprávnenie pre obdobnú činnosť ako je znalecká v inom štáte EÚ alebo v niektorom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore

Ak je žiadateľom o zápis do zoznamu znalcov fyzická osoba:

 •  musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, čo znamená, že musí mať 18 rokov alebo uzavrel manželstvo
 • nebol právoplatne odsúdená za trestný čin s nepodmienečným odňatím slobody
 • má vzdelanie a minimálne sedemročnú prax v odbore, pre ktoré žiada zápis ako znalec. Vzdelanie sa preukazuje osvedčenými kópiami dokladov o ukončení štúdia, napríklad vysokoškolského diplomu, maturitného vysvedčenia apod. Prax je možné dokázať napríklad dokladom od zamestnávateľa, alebo čestným vyhlásením, ak došlo k zániku spoločnosti, v ktorej žiadateľ vykonával odbornú prax. V osobitných prípadoch je odbornou praxou i vykonávanie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
 • zložila odbornú skúšku v odbore pre ktorý žiada zápis
 • absolvovala odborné minimum o spôsobe výkonu činnosti znalca, ktorého cieľom je napríklad zabezpečiť, aby znalci získali o.i. znalosti ako správne pripraviť znalecký posudok
 • úspešne ukončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené zákonným predpisom
 • musí dokázať, že má materiálno-technické vybavenie, ktoré znalec potrebuje pri znaleckej činnosti a ktoré mu stanovujú predpisy
 • nesmie byť vyškrtnutá zo zoznamu znalcov za tri predchádzajúce roky
 • musí ako budúci znalec zložiť do rúk ministra spravodlivosti slávnostný sľub. Ten sa skladá verejne a potvrdzuje sa podpisom do knihy sľubov v znení:„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, že budem plne využívať všetky svoje odborné znalosti a že zachovám mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých som sa pri výkone činnosti dozvedel.“
 • má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu voči tretej osobe, ktorá môže vzniknúť z výkonu jeho znaleckej činnosti. Bez poistenia nesmie vykonávať žiadne úkony, vypracovávať znalecké posudky, hodnotiť nehnuteľnosti apod. Výška poistného krytia, ktorú musia znalci ministerstvu na požiadanie preukázať, nesmie byť nižšia ako 33 193 €.

K žiadosti o zápis do zoznamu znalcov budúci znalci prikladajú tiež výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, presné označenie, o ktorý odbor či odvetvie žiadajú zápis, životopis s dôrazom na odbornú prax v odbore.

Zoznam znalcov sa nerozšíri o meno žiadateľa, ak nesplní všetky podmienky stanovené pre zápis. Ministerstvo po preskúmaní žiadosti, túto môže zamietnuť, pričom písomné rozhodnutie o zápise sa nevydáva.

domy, vily, novostavby

Ak je žiadateľom o zápis do zoznamu znalcov právnická osoba:

 • Ministerstvo môže zapísať právnickú osobu len do toho odvetvia, v ktorom sú zapísaní jej znalci
 • Pri žiadosti musí uviesť dátum narodenia, meno, priezvisko, akademický titul a bydlisko fyzických osôb, ktoré sú členom štatutárneho orgánu spoločnosti alebo jej štatutárnym orgánom.
 • Musí tiež označiť, o ktorý zoznam znalcov sa, čo sa týka zápisu, jedná, s ohľadom na jeho odbor alebo odvetvie

Ministerstvo zapíše právnickú osobu do zoznamu znalcov do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti ako znaleckú organizáciu, ak splní nasledovné podmienky:

 • minimálne traja znalci zapísaní v zozname znalcov v príslušnom odbore sú zamestnancami spoločnosti na dobu neurčitú, jej štatutármi alebo spoločníkmi a zároveň nie sú vedení ako znalci pre inú spoločnosť zapísanú v zozname znalcov.
 • určí z radov spoločníkov, členov štatutárneho orgánu alebo štátnych zamestnancov osobu, ktorá bude zodpovedná za činnosť znalca. Túto osobu musí zoznam znalcov evidovať, t.j., osoba musí byť v zozname ako znalec.
 • disponuje potrebným materiálnym zabezpečením na výkon znaleckej činnosti,
 • v posledných troch rokoch zoznam znalcov nevyčiarkol zo svojej evidencie danú spoločnosť

Ako môže dôjsť k vyškrtnutiu znalca?

Dôvodov, kedy môže byť znalec vyškrtnutý zo zoznamu znalcov môže byť niekoľko. Po zistení ktoréhokoľvek dôvodu ministerstvo rozhodne okamžite o vymazaní a aktualizuje zoznam znalcov už bez vyškrtnutej osoby.

Najčastejšie dôvody vyškrtnutia:

 • uloženie sankcie, napríklad za porušenie pravidiel a štandardov pri oceňovaní nehnuteľností, za chybne vypracované znalecké posudky s nekalými úmyslami,…
 • nepreukázanie odbornej spôsobilosti v odbore či odvetví, v ktorom je znalec zapísaný
 • zdravotné problémy alebo iné vážne dôvody kvôli ktorým nemôže vykonávať znaleckú činnosť viac ako 6 mesiacov
 • vlastná písomná žiadosť o vyškrtnutie zo zoznamu, t.j. osobné dôvody znalca
 • nevzniknuté poistenie zodpovednosti za škody z výkonu povolania alebo zaniknuté poistenie, ktoré nebolo obnovené do troch mesiacov od zániku, prípadne od zápisu do zoznamu
 • porušenie základných podmienok pre výkon činnosti znalca, napríklad činnosť bez poistenia
 • nevykonávanie odbornej praxe do dvoch rokov od ukončenia praxe v odbore, v ktorom je znalec zapísaný

Znalec je povinný odovzdať úradnú pečiatku a preukaz znalca do 15 dní od vyčiarknutia zo zoznamu. Ak by pečiatku medzi tým, ako je vyčiarknutý a tým, kedy pečiatku odovzdal, použil, napríklad by pečiatkou overil znalecký posudok, konal by protiprávne. Taktiež je povinný odovzdať všetky spisy zadávateľovi, ktoré pri výkone činnosti od neho prevzal.

šťastná rodinka

Identifikačné znaky znalca zapísaného v zozname znalcov

Každý písomne vyhotovený znalecký posudok alebo akýkoľvek iný znalecký, tlmočnícky alebo prekladateľský úkon musí znalec, tlmočník alebo prekladateľ overiť úradnou pečiatkou. Odtlačok úradnej pečiatky má presne určený tvar v priemere 36 mm a spoločne s preukazom znalca vydáva ministerstvo povolenie aj na vyhotovenie znaleckej pečiatky. Pečiatkou majú znalci povinnosť označiť aj vyúčtovania za znalecké úkony, napríklad za vypracované znalecké posudky aj výpisy z denníkov. Preukazom znalca sa musí preukázať znalec zadávateľovi alebo inej oprávnenej osobe pri požiadaní.

Znalci musia zachovávať mlčanlivosť aj po skončení znaleckej činnosti

Pokiaľ nie je znalec zbavený mlčanlivosti ministerstvom, súdom alebo zadávateľom, je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a údajoch, ktoré počas výkonu úkonu zistil. A to nie len počas jeho znaleckej činnosti, ale aj pri pozastavení činnosti alebo po jeho vyškrtnutí zo zoznamu znalcov. Nesmie napríklad zverejňovať či odovzdávať tretím osobám vypracované znalecké posudky, ani použiť časti z nich pre iné účely, pre aké bol ten ktorý znalecký posudok tvorený.

Denník

Znalci, tlmočníci a prekladatelia, ktorí sú zapísaní v zozname znalcov musia o svojich úkonoch viesť knihu osobitnej evidencie, všeobecne nazývanú ako denník znalca. Ako príklad je možné vziať znalecký posudok, ktorý znalec vypracoval pre konkrétneho objednávateľa. Do denníka tak znalec zapíše:

 • poradové číslo v kalendárnom roku, pod ktorým znalec znalecký posudok zaevidoval
 • predmet úkonu, v tomto prípade je predmetom znalecký posudok
 • objednávateľa posudku
 • dátum požiadania o vypracovanie znaleckého posudku a dátum jeho realizácie
 • účel, pre ktorý znalec znalecký posudok vypracoval
 • fakturované a priznané znalečné za vypracovaný znalecký posudok a dátum jeho vyplatenia

Výkon znaleckej činnosti osobami, ktorých zoznam znalcov neeviduje ako znalcov

Súd alebo iný kompetentný verejný orgán môže vo výnimočných prípadoch ustanoviť za znalca, aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov, ak:

 • daná osoba s ustanovením súhlasí,
 • zloží sľub znalca,
 • v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo ak osoba s oprávnením pre daný úkon nemôže úkon vykonať, prípadne by vykonanie úkonu bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi.

Ak by sa jednalo o znalecké posudky, je pravdepodobné, že by bola za znalca určená osoba so skúsenosťami so znaleckou činnosťou z podobných odborov alebo odvetví. Takto vypracované znalecké posudky by súd alebo iný orgán, ktorý danú osobu určil za znalca, akceptoval.

Prípady, kedy znalec môže odmietnuť vykonať znalecký úkon

Podľa zákona znalec nesmie odmietnuť vykonanie znaleckého úkonu. Ak sa stane, že zadávateľovi odmietne napríklad vypracovať znalecký posudok, môže tak urobiť len z jedného z nasledovných dôvodov:

 • je v predmetnom úkone zaujatý
 • má vážne zdravotné, rodinné alebo pracovné dôvody, ktoré musí súdu či inému orgánu verejnej moci dokázať
 • nemá oprávnenie na znaleckú činnosť v odbore alebo odvetví, v ktorom je úkon potrebné vykonať
 • nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody z výkonu povolania
 • nebol mu priznaný alebo uhradený preddavok za vykonanie úkonu. Samozrejme, tu sa jedná o prípady, kedy zadávateľom je súd alebo iný orgán verejnej moci. Znalec nezačne robiť úkon skôr, ako mu súd neprizná znalečné a nezloží preddavok. Je to tak aj, keď je predmetným úkonom znalecký posudok.

súd, sudca, posudok

Znalecké stanovovanie hodnoty majetku podniku

Znalci všeobecne majú oprávnenie robiť znalecké úkony, vypracovávať znalecké posudky či robiť oceňovanie nehnuteľností, avšak pokiaľ sa jedná o hodnotenie majetku podniku alebo časti podniku, zápis do zoznamu znalcov sa riadi osobitnými ustanoveniami.

Právnickú osobu ako znaleckú organizáciu oprávnenú hodnotiť majetok podniku ako celok a časti podniku zapíše ministerstvo do zoznamu, ak preukáže, že má:

 • minimálne 1 znalca z odboru ekonomika a podnikanie,
 • minimálne 2 znalcov, vždy po jednom zo znaleckých odborov stavebníctvo alebo doprava cestná, alebo strojárstvo, alebo elektrotechnika, s odvetvím zameraným na stanovenie hodnoty.

Po zapísaní právnickej osoby, je táto oprávnená hodnotiť majetok podniku ako celku a časti podniku. Zložky majetku podniku, ktoré sú súčasťou ohodnocovaného podniku ako celku alebo časti podniku, môžu ohodnocovať znalci z príslušných znaleckých odborov s oprávnením na hodnotenie týchto zložiek a sú zapísaní v tejto znaleckej organizácii, alebo externí znalci z daných odborov, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie hodnotenia týchto zložiek.

ÚVOD DO ZNALECTVA, ZNALCI A ZNALECKÉ POSUDKY, ZOZNAM ZNALCOV

Základom pre pochopenie práce znalcov sú pojmy, ktoré je potrebné vysvetliť a ktoré sa v súvislosti so znalectvom bežne používajú.

Znalec je fyzická alebo právnická osoba, ktorú ministerstvo spravodlivosti po splnení zákonných podmienok zapíše do zoznamu znalcov. Znalec sa preukazuje preukazom znalca a odtlačkom úradnej pečiatky modrej farby. V prípade, že sa jedná o právnickú osobu, hovoríme o znaleckej organizácii. Znalci vykonávajú znalecké úkony, ktorými sú najmä znalecké posudky s ich doplnkami, odborné stanoviská alebo potvrdenia a odborné vyjadrenia a vysvetlenia, pre zadávateľa za odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, čo sa odborne nazýva znalečné. Znalecký úkon vykonaný znaleckou organizáciou alebo znaleckým ústavom podpisuje štatutárny orgán a osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti v danom odbore. Pri vypracovaní znaleckého úkonu sa uvedie, kto ho vypracoval a kto môže pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci osobne potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia. Zadávateľmi môžu byť fyzické aj právnické osoby, súd či iný orgán verejnej moci. Ak je zadávateľov viac, zodpovedajú za zaplatenie znalečného spoločne a nerozdielne. Zadávateľ je oprávnený pred vykonaním úkonu znaleckej činnosti prediskutovať so znalcom znalecké otázky, prerokovať uplatnenie nároku na preddavok znalečného a dohodnúť lehotu, počas ktorej bude znalecký posudok či iný znalecký úkon vykonaný. Znalec je oprávnený požadovať primeraný preddavok na vykonanie úkonu a pri výkone svojej činnosti pre súd alebo iný orgán verejnej moci oprávnený od každého požadovať súčinnosť, pričom každý je povinný poskytnúť mu požadovanú súčinnosť v rozsahu podľa osobitných predpisov. Podľa príslušného zákona, ktorým je Zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, je znalec povinný vykonávať znaleckú činnosť osobne (platí ak ide o znalca – fyzickú osobu), riadne, v dohodnutej lehote, účelne, hospodárne a nestranne. Znalec je môže pri vykonávaní znaleckého úkonu pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru. Opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znalec odôvodniť. Zodpovednosť znalca za obsah úkonu sa tým nemení.

Zoznam znalcov je verejný dokument, ktorý vedie a aktualizuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zoznam znalcov je prístupný aj online na webstránkach. Rozdelený je podľa odborov a odvetví. Odbormi sú napríklad stavebníctvo; ekonomika a riadenie podnikov; poľnohospodárstvo; doprava cestná a podobne. Medzi odvetvia patria napríklad odhad hodnoty nehnuteľností; odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy; oceňovanie a hodnotenie podnikov; odhad hodnoty cestných vozidiel;…

Fyzické aj právnické osoby, ktoré chcú byť zapísané v zozname znalcov ako znalci, resp. znaôlecké organizácie, musia splniť prísne kritéria. Niektoré sú rovnaké pre FO aj PO, ako napríklad to, že musia disponovať potrebným technickým vybavením pre činnosť znalca alebo že nesmú byť zo zoznamu znalcov vyčiarknutí počas uplynulých troch rokov.

Zoznam znalcov a základné podmienky pre zápis fyzickej osoby

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • vzdelanie a sedemročná prax v príslušnom odbore
 • zložená odborná skúška a odborné minimum

Odborné minimum je v trvaní minimálne 30 hodín a pripravuje uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov na teoretickú pripravenosť výkladu právnych predpisov týkajúcich sa znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Osnovy odborného minima štúdia schvaľuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Ukončuje sa zložením ústnej aj písomnej skúšky. Organizujúci znalecký ústav vydá uchádzačovi písomný doklad o ukončení odborného minima.

vila, dom, pozemok, nehnuteľnosť

Odborná skúška sa podobne ako odborné minimum skladá z písomnej a ústnej časti, pričom na ústnu časť sa dostanú len uchádzači, ktorí vyhoveli v písomnej časti skúšky. Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, alebo iná právnická osoba s akreditáciou od ministerstva. Pozvánku na skúšku obdrží záujemca najneskôr 8 týždňov pred termínom jej konania. Skúšobná komisia sa skladá z troch členov, pričom jeden člen je vždy zástupcom ministerstva. Jej predsedu aj členov vymenúva aj odvoláva minister spravodlivosti. Predsedom komisie môže byť len znalec, z odboru alebo odvetvia, z ktorého sa vykonáva odborná skúška. Ak členom komisie nie je žiadny znalec z predmetného odboru, za predsedu môže byť stanovená aj iná osoba, ktorá svojím vzdelaním a praxou bude garantom, že odborná skúška v danom odbore alebo odvetví bude vykonaná kvalifikovane.

V písomnej časti skúšky sa preverujú znalosti budúceho znalca zo všeobecne záväzných predpisov, z teórie znaleckej činnosti a z témy znalecké posudky. Za správnu odpoveď na každú otázku z teórie získa uchádzač jeden bod, za správne vypracovaný znalecký posudok najviac 15 bodov. Na zúčastnenie sa na ústnej časti odbornej skúšky je potrebné získať minimálne 20 bodov, z toho aspoň 12 bodov za znalecký posudok. V ústnej časti sa sleduje praktická a osobnostná pripravenosť uchádzača na výkon znaleckej činnosti.

V odbore zdravotníctvo a farmácia sa odborná skúška neskladá na ministerstve spravodlivosti alebo ním určenom znaleckom ústave, ale v akreditovanej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva SR. Uchádzač o zápis do zoznamu znalcov v tomto odbore musí mať 7 ročnú prax po absolvovaní štúdia príslušného odboru lekárskej fakulty.

 • absolvované špecializované vzdelávanie, ak to daný odbor vyžaduje.
 • Špecializované vzdelávanie v trvaní minimálne 300 vyučovacích hodín vykonávajú znalecké ústavy, ktoré sú na túto činnosť stanovené ministerstvom. Jeho účelom je praktická príprava uchádzača na výkon znaleckej činnosti a na vykonávanie úkonov, ktorými sú napríklad znalecké posudky, pre dané odvetvie alebo odbor podľa zákonom stanovených noriem.
 • uzatvorené poistenie pre prípad škody tretím osobám z výkonu povolania s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť minimálne vo výške 33 193 €.
 • zloženie slávnostného sľubu do rúk ministra spravodlivosti

Základnými podmienkami pre zápis právnickej osoby do zoznamu znalcov sú:

 • spoločnosť musí mať minimálne tri osoby (zamestnanci v pracovnom pomere na dobu neurčitú, štatutári alebo spoločníci), ktoré sú zapísané v zozname znalcov s oprávnením vykonávať znaleckú činnosť v príslušnom odbore a ktoré nie sú zapísané ako znalci pre inú znaleckú organizáciu
 • spoločnosť musí stanoviť osobu, ktorá bude zodpovedná za činnosť znalca. Táto osoba musí byť znalcom zapísaným v zozname znalcov

Vyrovnávacia skúška

Vyrovnávacou skúškou sa overujú odborné znalostí a schopnosti uchádzača o zápis do zoznamu znalcov vo vzťahu k danému odboru alebo odvetviu. Skladá sa pred komisiou v štátnom jazyku. Zameraná je na tie oblasti vedomostí a schopností a znalosti technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na zápis do príslušného odboru alebo odvetvia podľa zákona, ktoré sa však nevyžadujú podľa právnych predpisov štátu, v ktorom žiadateľ vykonáva činnosť obdobnú znaleckej činnosti vrátane právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú potrebné na korektný výkon činnosti znalca.

Osobitné vzdelávanie

Cieľom osobitného vzdelávania je doplnenie a obnovenie znalostí znalca na úroveň potrebnú na plnohodnotný výkon jeho činností. V spolupráci so znaleckými ústavmi ho zabezpečuje ministerstvo spravodlivosti.

Za osobitné vzdelávanie sa považuje aj odborný seminár, ktorý je súčasťou povinného sústavného vzdelávania znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Odborné semináre sú organizované vždy pri zmenách právnych predpisov týkajúcich sa znaleckej činnosti. Podľa nevyhnutnosti účasti znalca sa delia na povinné a dobrovoľné, tie povinné musia znalci v určitom termíne absolvovať. Po zapísaní znalca do zoznamu znalcov je znalec povinný aj naďalej s vzdelávať. Jeho odborná spôsobilosť, teoretické aj praktické znalosti sú overované spravidla každých päť rokov. Absolvuje preskúšanie pred overovacou komisiou podobne ako keď skladal odbornú skúšku, avšak okrem písomnej a ústnej časti skúšky porota kontroluje aj vybrané znalecké posudky a iné znalecké úkony, ktoré znalec počas praxe vykonal.

dohoda, znalec, klient

Znalecký posudok

Znalecký posudok je základný a najčastejší znalecký úkon, ktorým sa znalci snažia odpovedať na otázky a úlohy zadané zadávateľom. Znalecké posudky znalci podávajú písomne a ústne. V prípade, že sa jedná o znalecký posudok, ktorého zadávateľom bol súd alebo iný orgán verejnej moci a je podaný ústne, zaznamenáva sa aj do zápisnice konania. Spôsob podania a formu znaleckého posudku určuj súd alebo iný orgán verejnej moci podľa osobitného predpisu. Znalecké posudky a ich časti musia byť overiteľné a musia byť zdôvodnené postupy, ktoré znalec pri ich tvorbe použil. Znalec je povinný znalecké posudky archivovať desať rokov a v prípade žiadosti zadávateľa alebo inej oprávnenej osoby musí doložiť do znaleckého posudku nové skutočnosti. Taktiež musí na požiadanie vyrobiť kópiu znaleckého posudku, ktorá má rovnakú platnosť ako originál, tiež je opatrená podpisom a odtlačkom úradnej pečate znalca. taktiež ju musí znalec evidovať vo svojom denníku znalca.

Znalecký posudok má predpísanú osnovu. Skladá sa z titulnej strany, úvodu, časti posudok, záveru, príloh a znaleckej doložky.

1. Titulná strana

Titulná strana má predpísanú formu a vyzerá nasledovne:

 • Znalec (identifikačné údaje):
 • Zadávateľ (označenie objednávateľa):
 • Číslo spisu (objednávky):
 • Označenie ZNALECKÝ POSUDOK
 • číslo/rok – koľký úkon a v ktorom roku to je
 • Vo veci
 • Počet strán (z toho príloh):
 • Počet odovzdaných vyhotovení:

2. Úvod

V úvode znalec uvádza napríklad:

 • úlohy zadané zadávateľom, informáciu či ide o objednávku alebo uznesenie štátneho orgánu,
 • dátum žiadosti o vypracovanie znaleckého posudku, prípadne uznesenia
 • podklady, ktoré má znalec k dispozícii od zadávateľa, prípadne, ktoré získal z iných zdrojov
 • popis právneho predpisu a literatúry, ktoré použil
 • špecifické požiadavky zadávateľa, ak nejaké boli
 • a podobne

3. Posudok

V časti „posudok, “ pokiaľ sa jedná o znaleckú posudok nehnuteľnosti, znalec najskôr uvedie všeobecné údaje, v ktorých určí použité metódy, objasní výsledok porovnania technickej dokumentácie nehnuteľností so skutočným stavom, identifikuje stavby a nehnuteľnosti podľa LV. Následne určí technickú hodnotu a poslednou časťou je stanovenie všeobecnej hodnoty .

4. Záver

V závere zodpovedá znalec otázky týkajúce sa úloh, ktoré mal riešiť, uvedie miesto a dátum vypracovania znaleckého posudku, podpíše sa dá odtlačok jeho úradnej pečate.

5. Prílohy

Prílohy znaleckého posudku sa delia na povinné a nepovinné. môžu byť súčasťou znaleckého posudku, ale môžu tvoriť aj samostatne zviazanú časť, v ktorej sa uvedie, ku ktorému znaleckému posudku patria.

6. Znalecká doložka

Znalecká doložka je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku. Uvádzajú sa v nej identifikačné údaje znalca, označenie odboru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený podávať znalecké posudky, a poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod ktorým je znalecký posudok zapísaný v denníku.

Priemerné hodnotenie
[Spolu: 2195 Priemer: 4.8]
Shopping Basket