Ohodnotenie majetku podniku, oceňovanie pri predaji

Tlačiť

Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti, ohodnocovanie majetku podniku, škody a ušlého zisku, znalecký posudok pri predaji podniku

Zoznam znalcov je verejne dostupná listina, v ktorej sú zapísaní znalci s oprávnením vykonávať znaleckú činnosť. Zoznam znalcov sa delí na odbory a odvetvia, pričom odbor ekonomika a riadenie podnikov a odvetvie oceňovanie podniku patria medzi tie odbory a odvetvia, kde znalci vykonávajú najviac znaleckých úkonov, medzi ktoré patria najmä znalecké posudky. Účely, pre ktoré je nutné či vhodné stanoviť všeobecnú hodnotu majetku znaleckým posudkom sú exaktne vymedzené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odhadca sa pri zabezpečení znaleckého úkonu opiera najmä o občiansky a obchodný zákonník, zákon o cenných papieroch, exekučný poriadok, civilný sporový poriadok atď.

Znalecké posudky, ktoré vypracovávajú znalci v rámci oceňovania podnikov sa týkajú hlavne nasledovných oblastí:

 • stanovenie všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku a ohodnotenie obchodných podielov
 • oceňovanie majetku
 • odhad skutočnej škody a prípadného ušlého zisku
 • oceňovanie záväzkov

Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti, ohodnotenie obchodných podielov

Pre ohodnocovanie podniku a jeho častí slúžia znalecké posudky. Výsledkom znaleckého skúmania, ktoré znalci vykonávajú, je stanovenie všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti.

Pri vypracovaní znaleckého posudku vychádza znalec ocenenia podniku z podkladov, ktoré mu predložil zadávateľ znaleckého posudku. Výsledná hodnota je objektivizovanou hodnotou, to znamená zohľadňujúcou technický stav, vplyv trhu, ekonomické vplyvy a iné špecifické faktory, ktorá je odhadom najpravdepodobnejšej ceny podniku a/alebo jeho časti ku dňu, ku ktorému k hodnoteniu dochádza. Odhadovanú cenu by mal podnik dosiahnuť v trhových podmienkach, pri poctivom predaji a poctivej kúpe bez vplyvu nekalých pohnútok, ktorými môžu byť napríklad umelé nadhodnotenie či podhodnotenie hodnoty podniku. Ohodnocovanie podniku súvisí s mnohými právnymi úkonmi, môže sa robiť napríklad na základe dedičského konania, nepeňažného vkladu, pri zmene právnej formy, ak sa jedná o splynutie alebo zlúčenie podnikov a podobne. Samostatný znalecký posudok na podnik môže byť zameraný na výpočet hodnoty obchodného podielu v podniku, veľmi často sa používa znalecký posudok pri predaji podniku.

Oceňovanie majetku

pri oceňovaní zložiek majetku odhadca rozlišuje:

a.) dlhodobý hmotný majetok – odhadca odhaduje hodnotu nehnuteľného majetku (rodinné domy, byty, bytové domy, administratívne a priemyselné budovy,…) a hnuteľného majetku (napríklad stroje, dopravné prostriedky, technologické zariadenia a podobne). Nehnuteľnosti a stavby sú oprávnení hodnotiť iba znalci z odvetvia oceňovanie nehnuteľností s výnimkou lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí a lesných porastov, ktoré sú oprávnení

hodnotiť znalci z odvetvia oceňovanie lesov, a s výnimkou poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obcí neurčenej na stavbu, ktorú sú oprávnení hodnotiť znalci z odboru poľnohospodárstvo.

b.) nehmotný majetok – nehmotným majetkom znalec označuje a robí na neho kvalifikovaný odhad, napríklad know-how, patenty, chránené aj nechránené duševné vlastníctvo, licencie, ochranné známky atď.

c.) finančný majetok – medzi finančný majetok, pri ktorom znalec ocenenia podniku vykonáva oceňovanie, sa radia napríklad cenné papiere (stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov), termínované vklady (odhad hodnoty termínovaných vkladov), podielové listy,…

d.) obežný majetok – odhadca oceňuje napríklad stav zásob, stav pohľadávok, stav peňazí na bankových účtoch aj v pokladni.

Odhad skutočnej škody a ušlého zisku

Pri odhade škody a ušlého zisku sa znalci riadia podľa všeobecne akceptovanej právnej teórie a právnej praxe, kde je:

 • škoda definovaná ako ujma, ktorá sa prejavuje v majetkovom vyjadrení poškodeného a je ju možné objektívne vyjadriť peňažnou hodnotou
 • skutočná škoda definovaná ako majetková ujma, ktorá je vyjadrená zmenšením majetkového stavu poškodeného, ktorá vznikla v dôsledku porušenia právnej povinnosti a v príčinnej súvislosti s ním. Skutočnou škodou znalec vyjadrí hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť, aby bol majetok uvedený do pôvodného stavu.
 • ušlý zisk definovaný ako majetková ujma poškodeného, ktorá je vyjadrená v hodnote, o ktorú by poškodený zvýšil svoju majetkovú hodnotu, ak by nedošlo ku škode z dôvodu porušenia právnej povinnosti.

Znalec ušlý zisk aj výšku škody porovnáva s tým, aké stanovila vyčíslenie škody poisťovňa. V prípade súdneho sporu obsahuje znalecký posudok ušlý zisk, resp. odhad jeho výšky.

Oceňovanie záväzkov

Znalecký posudok, ktorým znalec hodnotí stav záväzkov môže zahŕňať odhad záväzkov zo škodových udalostí, prevzaté záväzky z ručenia a samozrejme záväzky, ktoré vznikajú z podnikateľskej činnosti, napríklad záväzky voči dodávateľom, finančným inštitúciám či štátnym orgánom.

 

Podklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku

Znalec ocenenia podniku pri vypracovaní znaleckého posudku pre oceňovanie podniku pracuje s dokladmi, ktoré mu zabezpečí zadávateľ znaleckého úkonu a taktiež s dokladmi, ktoré si zabezpečí sám od tretích strán. Podklady je možné rozdeliť na všeobecné a špecifické.

 

 1. Všeobecné podklady
  1. účtovné – súvaha, výkaz ziskov a strát, hlavná kniha syntetickej analytickej evidencie, výročné správy, ak ich spoločnosť zostavuje, výkaz cash flow, správu audítorov a podobne
  2. súhlasy – súhlas k vstupu do areálu, súhlas na vytváranie obrazového a zvukového záznamu,…
  3. podnikovo – organizačné – aktuálny výpis z obchodného registra, organizačná štruktúra spoločnosti, mená a údaj kontaktných osôb, biznis plán
 2. Špecifické
  1. stanovenie hodnoty vlastného imania – smernica pre rozdeľovanie zisku a strát, informácie o vyplatených dividendách, tantiémach či podielov na zisku, údaj o spôsobe využitia fondov tvorených zo zisku a podobne
  2. odhad hodnoty nehnuteľností – kúpnopredajné zmluvy, rok uvedenia do prevádzky, výpisy z listu vlastníctva, kópie katastrálnych máp, nadobúdacia cena nehnuteľnosti,…
  3. znalecký posudok pre odhad hodnoty hnuteľného majetku – zoznam hnuteľného majetku vrátane obstarávacej ceny, dátumu zaradenia do majetku, označenia (názov, typ, farba,…), kópie technických preukazov, revízií, opráv, osvedčeniach o technických a emisných kontrolách a podobne.
  4. znalecký posudok pre odhad hodnoty nehmotného majetku – osvedčenia o prihláške a zápise ochrannej známky, potvrdenie o kúpe legálneho softvéru a licencií, záložné zmluvy na predmet duševného vlastníctva atď.
  5. stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov a ostatného finančného majetku – výpisy z bankových účtov, stav pokladne, prehľady o termínovaných účtoch či zmenkách, výkazy z účtovníctva, súpis finančných investícií, výpis zo strediska cenných papierov, výkazy podnikov, ktorým spoločnosť poskytla pôžičku, informácie o podieloch v iných podnikoch,…
  6. ohodnocovanie zásob – inventúrne zápisy z inventarizácie, informácie o spôsobe obstarávania a oceňovania zásob, smernice o riadení zásob, súpis skladových zásob ku dňu hodnotenia,…Pri významnom množstve zásob špecifického druhu všeobecnú hodnotu stanoví znalec príslušného znaleckého odboru. Všeobecná hodnota zásob sa stanoví ako súčin východiskovej hodnoty zásob a koeficientu objektivizácie.
  7. ohodnotenie stavu záväzkov – údaje o záväzkoch voči zamestnancom, dodávateľom, štátnym orgánom vrátane výšky záväzkov, dátumu ich vzniku, dátume splatnosti záväzku. Ak sa jedná o znalecký posudok na odhad hodnoty stavu úverov, znalec čerpá informácie napríklad z údajov o spôsobe ich splácania, o podmienkach ručenia, zo zmlúv o poskytnutí úverov a podobne.

 

Medzi najčastejšie účely znaleckých úkonov, keď sa jedná o ohodnocovanie podniku, jeho časti a majetku, ktoré vykonávajú oprávnení znalci, ktorých eviduje zoznam znalcov, patria:

 

 • znalecký posudok na podnik alebo jeho časti, výpočet hodnoty obchodného podielu – najčastejšie ide o znalecký posudok pri predaji podniku
 • transferové oceňovanie pre účel obchodnej transakcie medzi prepojenými subjektami – za transferové ceny sú považované ceny uplatňované pri transakciách medzi dvoma ekonomicky či personálne prepojenými subjektami. Tieto ceny musia byť podľa daňových zákonov stanovené v obvyklej hodnote, t.j. v rovnakej hodnote, ako by boli dohodnuté medzi nezávislými subjektami
 • Znalecký posudok na oceňovanie podniku a jeho časti a na ohodnocovanie majetku podniku, pre účely nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti
 • transformácia podniku – znalecký posudok pri zmene právnej formy podniku
 • znalecké posudky pre odhad majetkov a záväzkov spoločnosti v kríze
 • ohodnocovanie majetku podniku pre účel splynutia alebo zlúčenia podnikov
 • odborné posúdenia EBITDA
 • znalecké posudky pre ohodnotenie pohľadávok na účely nepeňažného vkladu a na účely postúpenia pohľadávky
 • znalecký posudok na podnik, v ktorom znalec ocenenia podniku vypočíta všeobecnú hodnoty akcií na účely povinnej ponuky na prevzatie podľa Zákona o cenných papieroch
 • znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty cenných papierov
 • znalecké posudky pre potreby získania bankového úveru a iných externých zdrojov financovania
 • znalecké posudky pre účel vyčíslenia škody v rámci poistných udalostí a pre účel súdnych sporov kvôli škodám a ušlým ziskom – podľa toho aké dá vyčíslenie škody poisťovňa v porovnaní s tým, akú škodu určí znalec ocenenia podniku, pričom taktiež hodnotí znalec ušlý zisk podniku
 • znalecké posudky, kedy bola majetková účasť získaná darom či dedením
 • znalecké úkony pred súdom v trestnom konaní – napríklad majetkové trestné činy, poškodzovanie či zvýhodňovanie veriteľa,…
 • znalecké posudky v konkurznom a exekučnom konaní, pri reštrukturalizácii a likvidácii spoločnosti
 • znalecký posudok na podnik pri jeho vstupe na regulovaný trh

Kontaktujte nás:

[contact-form-7 id=”164″ title=”Kontaktný formulár 1″]
Priemerné hodnotenie
[Spolu: 0 Priemer: 0]

Comments are closed.